14 công cụ chọn màu tốt cho thiết kế web

14 công cụ màu tốt cho thiết kế web 2022

Sử dụng bất kỳ công cụ màu hàng đầu nào sau đây để tạo bảng màu hoàn hảo cho trang web của bạn.

Công cụ màu sắc giúp các nhà thiết kế web có một trong những lựa chọn quan trọng nhất mà chúng tôi sẽ thực hiện khi tạo trang web: lựa chọn màu sắc. Màu sắc chúng ta chọn có thể có tác động tâm lý đến những người xem chúng, vì vậy điều quan trọng là chúng ta làm đúng.

14 công cụ màu tốt cho thiết kế web 2022

Các công cụ màu tốt nhất cho các nhà thiết kế web

01. HueSnap

https://www.huesnap.com/

02. Khroma

http://khroma.co/

03. Coolors.co

https://coolors.co/

04. Adobe Color CC

https://color.adobe.com/create/color-wheel/

05. Colordot

https://color.hailpixel.com/

06. Eggradients

https://www.eggradients.com/

07. 147 Colors

http://www.colors.commutercreative.com/grid/

08. Canva Color Palette Generator

https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/

09. Material Design Palette

https://www.materialpalette.com/

10. ColourCode

https://www.toptal.com/designers/colourcode

11. Color Calculator

https://www.sessions.edu/color-calculator/

12. HTML Color Code

https://htmlcolorcodes.com/

13. W3Schools: Colors Tutorial

https://www.w3schools.com/colors/

14. Digital Color Meter (Mac)

https://support.apple.com/vi-vn/guide/digital-color-meter/welcome/mac