BÀI HAY

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

YouTube là ngôi nhà của hơn 2 tỷ người dùng , điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh gay gắt. Bạn cần nội dung tuyệt vời, nhưng cũng cần một nền tảng tuyệt vời cho nội dung này.

Kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

Các kích thước hình ảnh khác trên YouTube (2022)

  • Loại hình ảnh trên mạng xã hội (Kích thước tính bằng pixel)
  • Biểu ngữ YouTube / Hình ảnh kênh: 2560 x 1440
  • Hình thu nhỏ trên YouTube: 1280 x 720
  • Biểu tượng kênh YouTube: 800 x 800
  • Giới thiệu YouTube: 1920 x 1080
  • YouTube Khác: 1920 x 1080
  • Quảng cáo hiển thị trên YouTube: 300 x 250
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh trên YouTube dài: 300 x 60
  • Quảng cáo lớp phủ trên YouTube: 480 x 70

Nhận xét