BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Các kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

Các kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

  • Banner YouTube / Hình ảnh kênh: 2560 x 1440
  • Hình thu nhỏ trên YouTube: 1280 x 720
  • Biểu tượng kênh YouTube: 800 x 800
  • Giới thiệu YouTube: 1920 x 1080
  • YouTube Khác: 1920 x 1080
  • Quảng cáo hiển thị trên YouTube: 300 x 250
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh trên YouTube dài: 300 x 60
  • Quảng cáo lớp phủ trên YouTube: 480 x 70
Các kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

Nhận xét