Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs

Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs

Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức

2022-10 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5019509)

Cải tiến File Explorer. Bây giờ nó bao gồm các tab để giúp bạn tổ chức các phiên File Explorer của mình giống như bạn làm trong Microsoft Edge. Trên trang chủ File Explorer mới, bạn có thể ghim các tệp quan trọng để truy cập nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng sức mạnh của Microsoft OneDrive, bạn có thể xem hành động của đồng nghiệp trên các tệp được chia sẻ của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên tài khoản Microsoft 365 của bạn.

Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs

Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs
Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs
Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs
Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs
Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs
Một số hình ảnh Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs

Video Bản Cập Nhật Windows 11 Version 22H2 chính thức có File Explorer Tabs