Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)

Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)

Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính). Có Video Hướng Dẫn.

Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)
Vào: Tệp -> Tải Xuống -> Trang web (.html) (Nhấp Chọn)
Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)
Giải nén tệp vừa tải về
Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)
Mở file vừa gải nén lưu ảnh như trong hình

Video Cách Lưu Hình Ảnh Từ File Google Sheet ̣(Google Bảng Tính)