Kích thước hình ảnh facebook

Kích thước hình ảnh facebook

Tổng quan về kích thước hình ảnh trên Facebook

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về kích thước hình ảnh được đề xuất cho từng nền tảng truyền thông Facebook. Nhấp vào liên kết để chuyển đến từng phần để biết chi tiết và ví dụ. Tất cả các kích thước đề cập đến chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho Facebook

  • Chia sẻ hình ảnh ngang: 1.200 x 630 pixel
  • Chia sẻ hình ảnh dọc: 1.080 x 1.350 pixel
  • Chia sẻ liên kết với một hình ảnh: 1.200 x 630 pixel
  • Câu chuyện chia sẻ: 1.080 x 1.920 pixel

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho Facebook

  • Hình ảnh ngang (ngang): 1.200 x 630 pixel
  • Hình ảnh dọc (dọc): 1.080 x 1.350 pixel
  • Liên kết với một hình ảnh: 1.200 x 630 pixel
  • Câu chuyện trên Facebook: 1.080 x 1.920 pixel