Kích thước hình ảnh LinkedIn

Kích thước hình ảnh LinkedIn

Tổng quan về kích thước hình ảnh trên LinkedIn

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về kích thước hình ảnh được đề xuất cho từng nền tảng truyền thông LinkedIn. Nhấp vào liên kết để chuyển đến từng phần để biết chi tiết và ví dụ. Tất cả các kích thước đề cập đến chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho LinkedIn

  • Chia sẻ hình ảnh ngang lên trang công ty hoặc hồ sơ cá nhân: 1.104 x 736 pixel
  • Chia sẻ liên kết có hình ảnh đến trang công ty hoặc hồ sơ cá nhân: 1.200 x 628 pixel