Kích thước hình ảnh Pinterest

Kích thước hình ảnh Pinterest

Tổng quan về kích thước hình ảnh trên Pinterest

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về kích thước hình ảnh được đề xuất cho từng nền tảng truyền thông Pinterest. Nhấp vào liên kết để chuyển đến từng phần để biết chi tiết và ví dụ. Tất cả các kích thước đề cập đến chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho Pinterest

  • Chia sẻ hình ảnh: 1000 x 1500 pixel