Kích thước hình ảnh Tumblr

Kích thước hình ảnh Tumblr 2022

Hình ảnh (tất nhiên) là một khía cạnh quan trọng của mạng xã hội này, nhưng nội dung dựa trên văn bản cũng được liên kết với Tumblr.

Kích thước hình ảnh Tumblr

Avatar:

  • Khuyến nghị: 128 x 128
  • Tối thiểu: 128 x 128
  • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
  • Màn hình trên máy tính để bàn: 64 x 64

Bài đăng hình ảnh được chia sẻ:

  • Khuyến nghị: 1280 x 1920
  • Tối đa: 540 x 810
  • Tỷ lệ khung hình: 2: 3
  • Màn hình trên máy tính để bàn: 540 x 810