Kích thước hình ảnh Twitter

Kích thước hình ảnh Twitter

Tổng quan về kích thước hình ảnh trên Twitter.

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về kích thước hình ảnh được đề xuất cho từng nền tảng truyền thông Twitter. Nhấp vào liên kết để chuyển đến từng phần để biết chi tiết và ví dụ. Tất cả các kích thước đề cập đến chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho Twitter

  • Chia sẻ một hình ảnh ngang duy nhất: 1.200 x 675 pixel
  • Chia sẻ nhiều hình ảnh: 1.200 x 675 pixel
  • Chia sẻ liên kết với một hình ảnh: 800 x 418 pixel